วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาวเจนจิรา พุ่มมาลี 


คบ.2 สังคมศึกษา


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง